Dzieci mają wręcz, cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko co tylko zapragną

Jean Cocteau

Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” to miejsce aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji. Budowania wiary we własne siły oraz możliwości w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Najważniejszą formą aktywności w przedszkolu jest zabawa. To najbardziej podstawowa, twórcza i rozwijająca aktywność, stanowiąca ważny element rozwoju. Organizując różnorodne formy działalności edukacyjnej w naszym przedszkolu, wykorzystujemy naturalne skłonności dziecka do tej formy aktywności.

Poprzez zabawę:

 • dostarczamy dziecku wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości;
 • wyrabiamy szacunek do siebie i wewnętrzna motywację do wytrwałości;
 • kształtujemy umiejętność radzenia sobie z emocjami;
 • uczymy współdziałania w zespole;
 • przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji oraz niezależnego myślenia;
 • rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • kształtujemy postawy społeczno-moralne;

Dużą wagę przywiązujemy do jakości nauczania stosując różnorodne formy i metody pracy.

Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte specjalistyczna opieką doświadczonego psychologa oraz logopedy. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie indywidualnych możliwości rozwojowych już u kilkulatków.

Wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez diagnozowanie i rozpoznawanie jego mocnych stron, a także sfer wymagających wsparcia. Informujemy rodziców na bieżąco i dwa razy w roku w formie pisemnej o wynikach obserwacji i podejmowanych działaniach wspierających rozwój dziecka.

Doceniając znaczenie kultury osobistej w procesie budowania pozytywnych relacji międzyludzkich uważamy, że nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość małego człowieka. Wczesna edukacja w tym zakresie sprzyja tworzeniu pozytywnych wzorców i nawyków w kontaktach społecznych.

KADRA

Nauczyciele pracujący w przedszkolu „Zaczarowany Ołówek” posiadają dyplomy ukończenia uczelni wyższych o specjalnościach: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z reedukacją. Są ludźmi z pasją, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych m.in.

 • Terapia pedagogiczna- podyplomowy kurs kwalifikacyjny trwający 1,6 roku zakończony egzaminem dającym uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty terapii pedagogicznej.
 • Szkolenie I i II stopnia z zakresu metodyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” prowadzone przez E. Zielińską.
 • „Metoda Dobrego Startu” prof., Bogdanowicz.
 • „Dziecko ryzyka dysleksji, rozpoznawanie i podejmowanie działań wspomagających”.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne I i II stopnia „Kinezjologia Edukayjna „Brain Gym” – metody dr Paula Denisona.
 • Narzędzia krytycznego myślenia TOC – „Gałązka Logicznego Myślenia”, „Drzewko Ambitnego Celu”, „Chmurka”.
 • „Ocenianie kształtujące OK”.
 • „O czym mówią w rysunkach dzieci?” – analiza rysunku dziecka.
 • „Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania”.
 • „Model pracy z dzieckiem z ADHD”.
 • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem”.
 • „Funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce”.
 • „Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu”.
 • „Bajkoterapia i drama w pracy z dzieckiem”.
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania multimediów i e-learningu w dydaktyce w ramach projektu „Multimedia i e-learning w pracy nauczyciela”.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają dyplomy ukończenia studiów wyższych.